Skip to Content

Regulamin Newsletter 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady otrzymywania przez Klientów Newslettera.  

Sprzedawca dba o prawa Konsumenta. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa Konsumentów. 

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

1.1 „Klient” – pełnoletnia osoba fizyczna będąca Konsumentem, która wyraziła zgodę na otrzymywanie Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie; 

1.2 „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.);  

1.3 „Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnych w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

1.4 „Konto” – wydzielona dla Klienta przestrzeń na dysku publicznie dostępnego komputera/serwera, w której gromadzony jest zestaw danych osobowych oraz preferencji Klienta, a także zbiór informacji o aktywnościach Klienta, umożliwiająca korzystanie z określonych usług (funkcjonalności) Sklepu, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczona hasłem; 

1.5 „Newsletter” – materiał o charakterze informacyjnym, zawierający oferty lub inne treści marketingowe dotyczące Sprzedawcy lub Produktów, dostarczany cyklicznie w postaci treści cyfrowych na zasadach określonych w Regulaminie. Treść Newslettera może być dostosowana do indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta; 

1.6 „Polityka prywatności” – dokument zawierający informacje o tym, jakie dane Klienta będą zbierane przez podmioty przetwarzające dane i jak będą wykorzystywane, a także zawierający informacje na temat plików cookies;  

1.7 „Prawo Konsumentów” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.); 

1.8 „Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648); 

1.9 „Produkty” – kosmetyki (w tym szampony, odżywki, produkty do stylizacji włosów), perfumy lub inne produkty beauty care, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu; 

1.10 „Regulamin Newsletter” lub „Regulamin” – regulamin określający ogólne warunki i zasady otrzymywania przez Klienta Newslettera. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną; 

1.11 „Regulamin Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept” – regulamin określający zasady świadczenia i korzystania z określonych Usług lub treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept, dostępny pod adresem https://www.authenticbeautyconcept.pl/meta/terms-of-use.html;  

1.12 „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);  

1.13 „Sklep Internetowy Authentic Beauty Concept” lub „Sklep” – platforma internetowa dedykowana Konsumentom, dostępna pod adresem www.authenticbeautyconcept.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy Usługi i dostarcza treści; 

1.14 „Sprzedawca” – Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000567666, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252624369, posiadająca numer REGON: 362077261, posiadający numer rejestrowy (BDO) 000017706, o kapitale zakładowym w wysokości 65 700 000,00 zł, adres e-mail: info@authenticbeautyconcept.pl. 

1.15 „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego; 

1.16 „Usługa świadczona drogą elektroniczną” lub „Usługa” – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. d) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept na rzecz Klienta;  

1.17 „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 

Postanowienia ogólne 

2.1 Sprzedawca dostarcza Newsletter na podstawie niniejszego Regulaminu.  

2.2 Newsletter jest dostarczany Klientowi nieodpłatnie. Klient może w każdym momencie, bez podania przyczyn, zrezygnować z otrzymywania Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.3 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, dotyczącym funkcjonalności (Usługi) Sklepu umożliwiającej zamówienie Newslettera, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept.  

Zasady otrzymywania Newslettera 

3.1 Sprzedawca dostarcza Newsletter wyłącznie na wyraźne życzenie (zamówienie) Klienta.  

3.2 Klient zamawia Newsletter (wyraża chęć otrzymania Newslettera) za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu w następujący sposób: 

 a) w trakcie zakładania Konta – poprzez zaznaczenie dedykowanego pola (checkboxa); 

b)  w trakcie składania Zamówienia – poprzez zaznaczenie dedykowanego pola (checkboxa); 

c) niezależnie od procesu zakładania Konta lub składania Zamówienia – poprzez wskazanie w dedykowanym polu adresu e-mail, a następnie kliknięcie dedykowanego przycisku „Zamawiam Newsletter”. 

Zamawiając Newsletter Klient składa oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu oraz zapoznaniu się z Polityką prywatności.  

3.3 Sprzedawca, niezwłocznie po zamówieniu Newslettera w sposób opisany w pkt 3.2. powyżej, wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość, w której potwierdza zamówienie Newslettera (przystąpienie przez Klienta do Newslettera). Z chwilą wysłania potwierdzenia przez Sprzedawcę, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej.  

3.4 W ramach Newslettera Klient będzie otrzymywał cyklicznie materiał o charakterze informacyjnym w postaci treści cyfrowych, zawierający oferty lub inne treści marketingowe dotyczące Sprzedawcy lub Produktów. Jeżeli Sprzedawca będzie w posiadaniu danych Klienta dotyczących korzystania ze Sklepu, Produktów lub innych usług i produktów Sprzedawcy, treść Newslettera będzie na podstawie takich danych dostosowywana do preferencji i potrzeb Klienta (tzw. spersonalizowany Newsletter). 

3.5 Każdy Newsletter będzie dostarczany Klientowi na wskazany adres e-mail aż do momentu rezygnacji z Newslettera przez Klienta lub zaprzestania dostarczania Newslettera przez Sprzedawcę. Zakres tematyczny i termin przygotowania poszczególnych Newsletterów będzie każdorazowo określany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega, że częstotliwość Newsletterów może zależeć w szczególności od aktywności i preferencji zakupowych danego Klienta lub planowanych działań marketingowych Sprzedawcy.  

3.6 Warunkiem otrzymania Newslettera jest spełnienie przez System teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) posiadanie aktywnego konta e-mail; 

b) system operacyjny: co najmniej Windows 7/8/10 lub Mac OS Sierra; w przypadku urządzeń mobilnych system operacyjny: iOS w wersji 10.0 lub wyższej oraz Chrome OS w wersji 89.0.4389.95 lub wyższej, Android w wersji 9.0. lub wyższej; 

c) dostęp do sieci Internet (łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s); 

d) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; w zakresie przeglądarek mobilnych wyłącznie Chrome oraz Safari; 

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript. 

3.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne lub inne ograniczenia występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, Systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne odczytanie (odebranie) Newslettera. 

Rezygnacja z Newslettera 

4.1 Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera za pośrednictwem dedykowanych funkcjonalności Konta lub poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego dostępnego w treści Newslettera.  

4.2 W przypadku kliknięcia w link dezaktywacyjny, Klient zostanie przekierowany do Sklepu, gdzie będzie musiał potwierdzić chęć rezygnacji za pośrednictwem dedykowanego przycisku. Rezygnacja z Newslettera zostanie potwierdzona za pośrednictwem komunikatu wyświetlonego w Sklepie.   

4.3 Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa powyżej, Klientowi przysługuje także ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W celu wykonania swojego prawa, Klient powinien przed upływem powyższego terminu poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, przekazanego na adres info@authenticbeautyconcept.pl, z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Klienta (w przypadku posiadania Konta). Klient może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Prawa Konsumentów. Wzór takiego formularza w formacie .pdf dostępny jest pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf. 

Postępowanie reklamacyjne 

5.1 W przypadku dostarczania Newslettera niezgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, Klientowi przysługuje reklamacja na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.  

5.2 Klient może składać reklamacje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: info@authenticbeautyconcept.pl. 

5.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji.  

5.4 Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. 

5.5 Sprzedawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wybrany przez Klienta lub uzgodniony przez Klienta i Sprzedawcę sposób.  

Dane Klienta 

6.1 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

6.2 Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta, obejmujące w szczególności jego dane identyfikacyjne, dane dotyczące składanych zamówień oraz dane dotyczące aktywności Klienta w Sklepie (w tym dane pochodzące z plików cookies lub podobnych technologii, dotyczące aktywności w Sklepie, rodzaju urządzenia końcowego, typu używanej przeglądarki, a także daty i czasu odwiedzin Sklepu), które będą wykorzystywane do stworzenia dedykowanych, spersonalizowanych treści. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem https://www.authenticbeautyconcept.pl/meta/privacy-statement.html. 

6.3 Sprzedawca nie udostępni osobom trzecim (z wyjątkiem przypadków wskazanych w Polityce Prywatności) danych przekazanych przez Klienta, chyba że obowiązek ujawnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

Postanowienia końcowe 

7.1 Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

7.2 W przypadku zaprzestania dostarczania Newslettera, Sprzedawca poinformuje o zaprzestaniu dostarczania Newslettera co najmniej 14 dni przed planowaną datą, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na powiązany z Newsletterem adres e-mail Klienta. 

7.3 Sprzedawca ma także prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:  

a) gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) zmiana sposobu świadczenia Usługi lub Newslettera spowodowana jest względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); 

c) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usługi lub warunków lub zasad dostarczania Newslettera; 

d) w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej. 

7.4 Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem (14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany), poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na adres e-mail powiązany z Newsletterem.  

7.5 Klientowi przysługuje prawo niezaakceptowania proponowanej zmiany, co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o dostarczenie Newslettera. Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenie (wypowiedzieć ww. umowę) rezygnując z otrzymywania Newslettera (za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności Konta lub linku dezaktywacyjnego dostępnego w treści każdego Newslettera) w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku, gdy wprowadzona zmiana wpłynie istotnie i negatywnie na prawa lub obowiązki Klienta, może on zgłosić zastrzeżenie w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżenia, Klient staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.  

7.6 Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 r.