Skip to Content

Ciesz się darmową dostawą na wszystkie zamówienia

WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI

Niniejsze Warunki korzystania z treści (dalej: „Warunki”) określają zasady na jakich możemy nieodpłatnie wykorzystywać tworzone i udostępnione przez Ciebie treści w ramach naszego Sklepu Authentic Beauty Concept.

Zapoznaj się uważnie z tymi Warunkami i dołącz do ruchu #authenticbeautymovement.

Niniejsze Warunki są udostępnione w sposób umożliwiający Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści.

1.Definicje

Użyte przez nas pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1.   „Henkel Polska”, „My”, „nas”, „nasz” odnosi się do Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000567666, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252624369, posiadającej numer REGON: 362077261, posiadającej numer rejestrowy (BDO 000017706, o kapitale zakładowym w wysokości 65 700 000,00 zł, adres e-mail: info@authenticbeautyconcept.pl, numer telefonu: + 48 22 5656522;

1.2.   „Sklep Authentic Beauty Concept”, „Sklep ABC” lub „Sklep” oznacza nasz sklep internetowy dostępny pod adresem www.authenticbeautyconcept.pl;

1.3.   „Treści” oznaczają treści graficzne, które Użytkownik publikuje w swoich mediach społecznościowych (na portalu społecznościowym Instagram™) oraz oznacza hashtagiem #authenticbeautymovement;

1.4.   „Użytkownik”, „Twoje”, „Ciebie” odnosi się do podmiotu, którego Treści wykorzystywane są w ramach Sklepu ABC zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2.Zasady udzielania zgody i wykorzystywania Treści

2.1.   Postanowienia ogólne. Niniejsze Warunki określają zasady na jakich możemy nieodpłatnie wykorzystywać tworzone i udostępnione przez Ciebie Treści w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością marketingową i biznesową Sklepu Authentic Beauty Concept. Nie będziemy wykorzystywać Treści w innym zakresie, niż jest to opisane w Warunkach, chyba że będzie to wynikało z odrębnych ustaleń.

2.2.   #authenticbeautymovement. Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie Treści, które zostały początkowo oznaczone przez Ciebie w portalu społecznościowym Instagram™ hashtagiem #authenticbeautymovement.

2.3.   Wyrażenie zgody na wykorzystywanie Treści. W przypadku oznaczenia Treści, skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić Ci niniejsze Warunki. Dodanie przez Ciebie hashtagu #takauthenticbeautyconcept na platformie społecznościowej Instagram™ (w opisie lub komentarzu dotyczącym Treści) jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych Warunków oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie oznaczonej Treści na zasadach opisanych w tych Warunkach.

2.4.   Wykorzystywanie Treści przez Henkel Polska. W przypadku wyrażenia zgody, Treści zostaną opublikowane na stronie Sklepu Authentic Beauty Concept, przy czym zastrzegamy sobie prawo do określenia według własnego uznania dokładnego miejsca, czasu oraz sposobu publikowania Treści.

2.5.   Umowa z Henkel Polska. W celu uniknięcia wątpliwości, w momencie wyrażenia przez Ciebie zgody dochodzi do zawarcia z nami umowy na zasadach opisanych w Warunkach.

2.6.   Cofnięcie zgody na wykorzystywanie Treści. Cenimy sobie Twoje prawa, dlatego w każdym momencie możesz wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie Treści. Jeśli nie chcesz, aby Treści były dłużej wykorzystywane, poinformuj nas o tym wysyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@authenticbeautyconcept.pl.

W przypadku cofnięcia zgody będziemy uprawnieni do korzystania z Treści nie dłużej niż przez 3 miesiące liczone od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o cofnięciu zgody.

3. Prawa własności intelektualnej

3.1.   Licencja. Akceptując niniejsze Warunki i wyrażając zgodę na wykorzystywanie Treści, przyznajesz Henkel Polska niewyłączną, nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję do używania, kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, prawo do modyfikowania Treści a także korzystania i rozporządzania z opracowań Treści w dowolnej formie, na dowolnym nośniku (w tym nośnikach danych cyfrowych), przy zastosowaniu dowolnej technologii (w tym techniki cyfrowej), w celach związanych z prowadzoną działalnością marketingową i biznesową Sklepu Authentic Beauty Concept.

W zakresie, w jakim korzystamy z narzędzi, które umożliwiają nam obsługę Treści, w tym ich monitorowanie, przetwarzanie, przechowywanie lub publikowanie na stronie Sklepu ABC, jesteśmy także uprawnieni do udzielenia na takich samych zasadach licencji Bazaarvoice, Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, TX 78759, USA.

3.2.       Oświadczenia Użytkownika. Akceptując niniejsze Warunki i wyrażając zgodę na wykorzystywanie Treści oświadczasz i gwarantujesz, że:

·        jesteś jedynym autorem i właścicielem praw własności intelektualnej do tych Treści;

·        nie będziesz wykonywał praw osobistych przysługujących Ci w stosunku do Treści;

·        posiadasz niezbędne zgody na wykorzystywanie wizerunku (w przypadku gdy Treści przedstawiają osoby trzecie);

·        Treści związane są z produktami oferowanymi w ramach Sklepu ABC;

·        Treść nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich, przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

·        użycie przesłanej Treści nie narusza niniejszych Warunków oraz Regulaminu Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept.

3.3.       Zgody Użytkownika. Akceptując niniejsze Warunki wyrażasz także zgodę na:

·        nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku osób przedstawionych w ramach Treści;

·        publikację wraz z przesłaną Treścią nazwy konta na portalu społecznościowym, na którym Treść została pierwotnie opublikowana. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do podawania tej informacji oraz innych danych dotyczących autorów Treści.

3.4.       Odpowiedzialność za Treści. Henkel Polska nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub innych praw czy dóbr osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez uprawnione do tego osoby trzecie roszczeń wobec Henkel Polska z tytułu zamieszczenia lub wykorzystania Treści (w szczególności z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej), zobowiązujesz się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Henkel Polska z tego tytułu, w tym wynikających z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich w pełnej wysokości oraz uzasadnionych kosztów pomocy prawnej potrzebnej dla zachowania naszych praw.

3.5.       Wstrzymanie publikacji lub usunięcie Treści. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania dalszej publikacji lub usunięcia Treści w dowolnym momencie, jeżeli nie będzie to dłużej uzasadnione naszą koncepcją biznesową lub marketingową, lub jeżeli uznamy Treści za naruszające niniejsze Warunki lub przepisy obowiązującego prawa.

4.Dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do niniejszych Warunków.

5. Postanowienia dodatkowe

5.1.   Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów. W kwestiach nieuregulowanych w Warunkach, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Henkel Polska, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

5.2.   Zmiana Warunków. Wszelkie zmiany Warunków po wyrażeniu przez Ciebie zgody mogą nastąpić w formie dokumentowej.

5.3.   Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne albo z dowolnych przyczyn niewykonalne, postanowienie to nie będzie wpływać na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. 

5.4.   Cesja. Henkel Polska może przenieść wszelkie prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na podmiot trzeci, w tym podmiot z grupy kapitałowej Henkel, pod warunkiem, że będzie to związane ze zmianami podmiotowymi w stosunku do Sklepu Authentic Beauty Concept.

Załącznik do Warunków korzystania z treści

Klauzula informacyjna

Niniejszy dokument stanowi uregulowanie zasad ochrony danych osobowych Użytkowników, których Treści Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa wykorzystuje w związku z prowadzoną działalnością marketingową i biznesową Sklepu Authentic Beauty Concept oraz stanowi integralną część Warunków korzystania z treści (dalej: „Warunki”). Definicje ujęte w niniejszej Klauzuli informacyjnej mają znaczenie nadane im w treści Warunków. Postanowienia Warunków stosuje się odpowiednio.

§ 1. Administrator danych osobowych

1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567666, NIP: 5252624369, REGON: 362077261, BDO: 000017706 (dalej: „my”)

2.      Możesz skontaktować się z nami:

·        mailowo poprzez adres e-mail: dpo.pl@henkel.com;

·        listownie wysyłając wiadomość na adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

 § 2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo.pl@henkel.com.

§ 3. Źródła danych

Jeżeli jesteś Użytkownikiem, który dodał początkowo hashtag #authenticbeautymovement w opisie lub w komentarzu do Twoich Treści w mediach społecznościowych (portalu społecznościowym Instagram™), Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Jeżeli jesteś osobą trzecią, której wizerunek znajduje się w opublikowanych przez nas Treściach, Twoje dane otrzymaliśmy od Użytkownika, który dodał początkowo hashtag #authenticbeautymovement  w opisie lub w komentarzu do Treści zawierających Twój wizerunek.

 § 4. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś Użytkownikiem będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

a)     znaleźć i skontaktować się z osobami, które oznaczyły swoje Treści w mediach społecznościowych hashtagiem #authenticbeautymovement w celu przedstawienia im Warunków. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy z nami, tj. przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystywanie przez nas Twoich Treści i zaakceptowaniem Warunków. Umożliwiłeś/ -aś nam podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy dodając hashtag #authenticbeautymovement w opisie lub w komentarzu do Twoich Treści w mediach społecznościowych (portalu społecznościowym Instagram™);

b)     wykorzystać opublikowane przez Ciebie w mediach społecznościowych Treści, które oznaczyłeś/-aś hashtagiem #takauthenticbeautyconcept, w celach związanych z prowadzoną działalnością marketingową i biznesową Sklepu Authentic Beauty Concept. Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest jego niezbędność do wykonania umowy, którą zawarłeś/-aś z nami w momencie udzielenia zgody na zasadach opisanych w Warunkach;

c)      wykorzystać Twój wizerunek znajdujący się w opublikowanych przez Ciebie w mediach społecznościowych Treściach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja zgoda, którą udzieliłeś/-aś akceptując niniejsze Warunki w chwili dodania hashtagu #takauthenticbeautyconcept w opisie lub w komentarzu do Twoich Treści w mediach społecznościowych. Jeżeli Twój wizerunek jest jedynie szczegółem całości przedstawionej w konkretnej Treści (np. stanowi szczegół zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy), podstawą prawną przetwarzania Twojego wizerunku jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości wykorzystania Treści zgodnie z zawartą z Tobą umową;

d)     bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z wykorzystywaniem Twoich Treści. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś osobą trzecią, której wizerunek znajduje się w Treściach, które opublikowaliśmy w związku z zawarciem umowy z konkretnym Użytkownikiem, będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

a)     wykorzystać Treści, które Użytkownik oznaczył początkowo hasztagiem #authenticbeautymovement zgodnie z Warunkami. W przypadku gdy Twój wizerunek jest jedynie szczegółem całości przedstawionej w Treści Użytkownika (np. stanowi szczegół zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy), podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości opublikowania Treści zgodnie z zawartą umową z Użytkownikiem. W przypadku gdy Twój wizerunek nie jest szczegółem całości przedstawionej w Treści Użytkownika, podstawą prawną przetwarzania będzie udzielona przez Ciebie zgoda, którą Użytkownik oświadczył pozyskać na naszą rzecz;

b)     bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z wykorzystywaniem Treści, które zawierają Twój wizerunek. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

§ 5. Okres przetwarzania danych osobowych

Jeżeli jesteś Użytkownikiem, którego Treści opublikowaliśmy

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym Twój wizerunek, w związku z wykorzystaniem opublikowanych przez Ciebie w mediach społecznościowych Treści, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie zgody na wykorzystanie Treści, nie dłużej niż przez 3 miesiące liczone od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o cofnięciu zgody, chyba że wcześniej usuniemy opublikowaną Treść lub wstrzymamy jej publikację.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykorzystywaniem Treści, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że wcześniej skutecznie wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś osobą trzecią, której wizerunek znajduje się w opublikowanych przez nas Treściach

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym Twój wizerunek, w związku z wykorzystaniem opublikowanych przez Użytkownika w mediach społecznościowych Treści, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystanie Treści, nie dłużej niż przez 3 miesiące liczone od dnia otrzymania od Użytkownika oświadczenia o wycofaniu przez niego zgody, chyba że wcześniej usuniemy opublikowaną Treść lub wstrzymamy jej publikację.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykorzystywaniem Treści zawierających Twój wizerunek, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że wcześniej skutecznie wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 § 6. Odbiorcy danych

1.      Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, agencje marketingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

2.      Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym podmiotom jako odrębnym administratorom: Bazaarvoice, Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, TX 78759, USA.

 § 7. Twoje prawa

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,

·        prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

·        prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

·        Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci wyłącznie wtedy gdy jesteś Użytkownikiem, tylko co do tych danych, które przetwarzamy w związku z wykonaniem zawartej z Tobą umowy lub wyrażoną przez Ciebie zgodą (np. wizerunek).

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w § 1 powyżej)

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami (dane kontaktowe w § 1 powyżej)

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 § 8. Wymóg podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę i opublikować Treści oznaczone przez Ciebie początkowo w mediach społecznościowych hashtagiem #authenticbeautymovement. Bez przetwarzania Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i udostępnić Twoich Treści.