Skip to Content

Ciesz się darmową dostawą na wszystkie zamówienia

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI OCEN I RECENZJI („Warunki”)

Niniejsze Warunki regulują zasady korzystania przez użytkownika Sklepu Authentic Beauty Concept z usługi Customer Ratings and Reviews (Oceny i recenzje klientów) świadczonej przez Henkel Polska sp. z o.o. („Henkel”). 

Przesyłając treści do Henkel użytkownik wyraża zgodę i gwarantuje, że:

 • jest jedynym autorem i właścicielem praw własności intelektualnej do tych treści;

 • nie będzie wykonywał praw osobistych przysługujących mu w stosunku do treści; 

 • cała publikowana treść jest dokładna;

 • ukończył przynajmniej 18 lat;

 • użycie przesłanej treści nie narusza niniejszych Warunków  oraz Regulaminu Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept;  

 • nie działa na szkodę żadnych osób ani podmiotów;

 • używał lub zakupił produkt, który recenzuje, a prezentowana treść (opinia) przedstawia osobiste doświadczenie związane z użytkowaniem lub zakupem produktu.

Użytkownik zgadza się ponadto, że nie wolno mu przesyłać żadnej treści:

 • o której wie, że jest fałszywa, niedokładna lub wprowadzająca w błąd;

 • która narusza jakiekolwiek prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe czy inne prawa przysługujące osobom trzecim;

 • które naruszają dowolne prawa, ustawy, rozporządzenia lub inne regulacje (w tym między innymi normujące ochronę konsumenta, nieuczciwą konkurencję, zakaz dyskryminacji oraz reklamę wprowadzającą w błąd);

 • które mają lub mogą mieć charakter oszczerczy, zniesławiający, szerzący nienawiść, rasistowski, stronniczy religijnie, obraźliwy, grożący czy w inny niewłaściwy sposób niepokojący osoby, firmy czy instytucje;

 • za które otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie lub korzyści od nieuprawnionej strony trzeciej;

 • które zawierają dowolne informacje stanowiące odnośniki do innych stron internetowych, adresów pocztowych, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów;

 • które zawierają wirusy komputerowe, robaki lub inne potencjalnie szkodliwe dla komputera programy lub pliki.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec Henkel z tytułu zamieszczenia lub wykorzystania treści (w szczególności z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej), użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Henkel z tego tytułu.

W stosunku do przesyłanej treści użytkownik przyznaje Henkel niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, podlegającą sublicencji na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej Henkel, licencję do używania, kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści (w tym na publicznie dostępnych stronach internetowych oraz w social mediach), prawo do modyfikowania i tłumaczenia treści a także korzystania i rozporządzania z opracowań treści w dowolnej formie, na dowolnym nośniku, przy zastosowaniu dowolnej technologii, w celach związanych z prowadzoną działalnością marketingową, bez obowiązku wynagradzania za to użytkownika.

Użytkownik wyraża również zgodę na publikację w celach marketingowych, wraz z przesłaną treścią, dobrowolnie podanego przez niego pseudonimu (nicku) i lokalizacji. Henkel i osoby trzecie nie są jednak zobowiązane do podawania danych autorów treści.

Henkel zastrzega sobie prawo do moderacji, wstrzymania publikacji lub usunięcia wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej Henkel, które Henkel poczyta za naruszające wytyczne względem treści lub dowolne inne postanowienia niniejszych Warunków lub Regulaminu Sklepu Authentic Beauty Concept. Oceny i pisemne komentarze są na ogół publikowane w ciągu od dwóch do czterech dni roboczych. Użytkownik potwierdza, że to użytkownik, a nie Henkel, ponosi odpowiedzialność za przesłane treści. Żadne przesłane przez użytkownika treści nie wymagają zachowania poufności przez Henkel, jej przedstawicieli, podmiotów zależnych i powiązanych, partnerów oraz zewnętrznych dostawców usług czy ich dyrektorów, kierowników lub pracowników.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT

WYSZUKIWARKA SALONÓW
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIE

Zostań z nami w kontakcie