Regulamin Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept  

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady działania Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca (Usługodawca) świadczy na rzecz Klienta (Usługobiorcy) określone usługi drogą elektroniczną, w tym umożliwia zawarcie za pośrednictwem Sklepu Umowy sprzedaży. 

Sprzedawca dba o prawa Konsumenta. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa Konsumentów.

 I.   Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1.   „Cena” – określona w złotych polskich ostateczna wartość brutto Produktu (uwzględniająca należny podatek), którą Klient musi zapłacić na podstawie zawartej Umowy sprzedaży. Cena Produktu nie uwzględnia kosztów dostawy. W przypadku obniżenia Ceny Produktu, Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie, przedstawi informacje o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki;

1.2.   „Dni robocze” – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.3.   „Klient” lub „Usługobiorca” – pełnoletnia osoba fizyczna będąca Konsumentem, uprawniona do korzystania z funkcjonalności (Usług) w ramach Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, mogąca być stroną Umowy sprzedaży;

1.4.   „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.);

1.5.   „Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą (Usługodawcą) czynności prawnych w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.6.   „Konto” – wydzielona dla Klienta przestrzeń na dysku publicznie dostępnego komputera/serwera, w której gromadzony jest zestaw danych osobowych oraz preferencji Klienta, a także zbiór informacji o aktywnościach Klienta, umożliwiająca korzystanie z określonych Usług (funkcjonalności) Sklepu, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczona hasłem;

1.7.   „Koszyk” – lista Produktów wybranych w celu złożenia Zamówienia;

1.8.   „Newsletter” – materiał o charakterze informacyjnym, zawierający oferty lub inne treści marketingowe dotyczące Sprzedawcy lub Produktów, dostarczany cyklicznie w postaci treści cyfrowych na wyraźne życzenie (zamówienie) Klienta wyrażone za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu. Zasady dostarczania Newslettera określa odrębny regulamin Newsletter dostępny pod adresem https://www.authenticbeautyconcept.pl/newsletter-terms-of-use.html

1.9.   „Polityka prywatności” – dokument zawierający informacje o tym, jakie dane Klienta będą zbierane przez podmioty przetwarzające dane i jak będą wykorzystywane, a także zawierający informacje na temat plików cookies;

1.10.   „Prawo Konsumentów” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);

1.11.   „Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648);

1.12.   „Produkty” – kosmetyki (w tym szampony, odżywki, produkty do stylizacji włosów), perfumy lub inne produkty beauty care, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży;

1.13.   „Regulamin Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept” lub „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z określonych Usług lub treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

1.14.   „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);

1.15.   „Salon” – autoryzowany przez Sprzedawcę punkt świadczący usługi fryzjerskie lub usługi beauty, korzystający z Produktów oraz prowadzący sprzedaż stacjonarną Produktów;

1.16.   „Sklep Internetowy Authentic Beauty Concept”, „Sklep Internetowy” lub „Sklep” – platforma internetowa dedykowana Konsumentom, dostępna pod adresem www.authenticbeautyconcept.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy Usługi, w tym umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży;

1.17.   „Sprzedawca”, „Usługodawca” lub „Henkel”– Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000567666, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252624369, posiadająca numer REGON: 362077261, posiadający numer rejestrowy (BDO) 000017706, o kapitale zakładowym w wysokości 65 700 000,00 zł, adres e-mail: info@authenticbeautyconcept.pl, numer telefonu: + 48 22 5656522 (kontakt telefoniczny możliwy w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00);

1.18.   „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

1.19.   „Umowa sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Produktu zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie złożonego Zamówienia;

1.20.   „Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną” – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług (funkcjonalności) udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

1.21.   „Usługa świadczona drogą elektroniczną” lub „Usługa” – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. d) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę na rzecz Klienta; 

1.22.   „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

1.23.   „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy sprzedaży, składane za pośrednictwem Sklepu, określające liczbę i rodzaj Produktów, które mają być objęte Umową sprzedaży, a także zawierające dodatkowe treści przewidziane prawem lub Regulaminem. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę, na zasadach opisanych w Regulaminie, oznacza zawarcie Umowy sprzedaży. 

 II.   Postanowienia ogólne

2.1   Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, który określa ogólne warunki i zasady działania Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca (Usługodawca) świadczy na rzecz Klienta (Usługobiorcy) określone Usługi, w tym umożliwia zawarcie Umowy sprzedazy 

2.2.  Klient zapewnia, że przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu Internetowego zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu. Założenie Konta poczytuje się za zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

2.3   Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Authentic Beauty Concept następujące Usługi (funkcjonalności): 

a) Konto, w tym rejestracja lub logowanie, a także zarządzanie ustawieniami Konta; 
b) wyszukiwanie oraz filtrowanie Produktów oraz Salonów;
c) korzystanie z Koszyka;
d) złożenie Zamówienia; 
e) przeglądanie treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, w tym informacji o Salonie;
f) przeglądanie historii złożonych Zamówień oraz płatności;
g) dodawanie opinii lub ocen Produktu;
h) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym, w zależności od udzielenia przez Klientów stosownych, dobrowolnych zgód/oświadczeń; 

2.4    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usług (funkcjonalności) dostępnych w Sklepie Internetowym:

a) w przypadku Usług, do świadczenia których nie jest wymagane założenie Konta – z momentem uzyskania dostępu do Usługi;
b) w przypadku Usług, do świadczenia których wymagane jest założenie Konta – po zarejestrowaniu Konta lub zalogowaniu się Klienta na Konto. 
2.5    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
a) zamknięcia przez Klienta Sklepu Internetowego, lub
b) usunięcia Konta, na zasadach opisanych w rozdziale XIV. Regulaminu („Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną”).
2.6   Usługi świadczone są na rzecz Klienta bezpłatnie.
2.7    Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kierowaną do Konsumentów. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży kierowanej do przedsiębiorców, w tym sprzedaży hurtowej.

 III.   Warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1   Korzystanie ze Sklepu Internetowego i świadczonych w ramach Sklepu Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Usługobiorcy następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) system operacyjny: co najmniej Windows 7/8/10 lub Mac OS Sierra; w przypadku urządzeń mobilnych system operacyjny: iOS w wersji 10.0 lub wyższej oraz Chrome OS w wersji 89.0.4389.95 lub wyższej, Android w wersji 9.0. lub wyższej;
b) dostęp do sieci Internet (łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s);
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; w zakresie przeglądarek mobilnych wyłącznie Chrome oraz Safari;
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

3.2   Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie urządzeniem końcowym oraz Systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Sklepem Internetowym.

3.3   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Sklepu Internetowego oraz za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane zbyt słabym połączeniem z Internetem po stronie Usługobiorcy.

3.4   Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby Sklep Internetowy funkcjonował w sposób ciągły, tj. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3.5   Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikatów technicznych dotyczących działania Sklepu Internetowego lub komunikatów prawnych dotyczących Usług;
b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji, modernizacji, konserwacji i rozwijania Sklepu Internetowego.

3.6   W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Sklepu Internetowego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy.

IV.   Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

4.1.   Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do:

a) korzystania ze Sklepu Internetowego (udostępnionych w ramach Sklepu Usług) zgodnie z jego celem i przeznaczeniem, w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystanie z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników Sklepu Internetowego oraz dla Usługodawcy.

4.2.   Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług (funkcjonalności) ze skutkiem natychmiastowym (poprzez usunięcie Konta Klienta) w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Usługobiorca: 

a) poda dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w prawa lub dobre imię Usługodawcy lub osób trzecich;
c) wykorzysta Usługi (funkcjonalności) w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

4.3.   Usługodawca poinformuje Klienta o możliwości pozbawienia prawa do korzystania z określonych Usług (funkcjonalności) Sklepu Internetowego (usunięciu Konta) i wyznaczy 7-dniowy termin do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków. W przypadku braku podjęcia określonych działań przez Usługobiorcę, Usługodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy, co będzie równoznaczne z trwałym usunięciem Konta i pozbawieniem Klienta dostępu do zapisanych na nim danych.

4.4.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania wszelkich treści, które naruszają obowiązki i zakazy wynikające z Regulaminu.

V.   Konto

5.1.   Założenie Konta jest bezpłatne, dobrowolne i umożliwia korzystanie z określonych Usług (funkcjonalności) w ramach Sklepu. Założenie Konta nie jest jednak konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży. 

5.2.   W toku procedury tworzenia (rejestracji) Konta Klienta wymagane jest: 

a) podanie następujących danych:
    (i) adresu e-mail,
    (ii) imienia i nazwiska;
b) ustalenie hasła.

5.3.   Warunkiem ukończenia utworzenia (rejestracji) Konta Klienta jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że: zaakceptował treści Regulaminu oraz zapoznał się z Polityką prywatności. Złożenie oświadczeń, o których mowa w zdaniu powyżej, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa).

5.4.   Podczas tworzenia (rejestracji) Konta możliwe jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu produktów lub usług Sprzedawcy, w tym poprzez profilowanie, które będzie wykorzystywane do personalizacji doświadczeń Klienta ze Sklepem Internetowym Authentic Beauty Concept. Zgody są dobrowolne i nie stanowią warunku ukończenia rejestracji. Zgody, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą zostać udzielone lub wycofane w trakcie korzystania z Konta. Podczas tworzenia (rejestracji) Konta Klient może także zamówić Newsletter.

5.5.   Po ukończeniu tworzenia (rejestracji) Konta Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość mailową od Usługodawcy, zawierającą link aktywacyjny, pozwalający aktywować Konto Klienta i logować się do Sklepu Internetowego za pomocą loginu (adres e-mail) oraz hasła. 

5.6.   Logowanie do Konta Klienta następuje poprzez wpisanie w ekranie (panelu) logowania adresu e-mail oraz hasła, a następnie kliknięciu przycisku „Zaloguj”. 

5.7.   Po zalogowaniu się na Konto Klient może uzupełnić dodatkowe informacje: kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu.

5.8.   Klient zobowiązany jest do podania w trakcie tworzenia (rejestracji) Konta danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ich niezwłocznej aktualizacji (w przypadku wystąpienia zmian). 

5.9.   Przyjmuje się, że osoba logująca się na Konto Klienta zgodnie z Regulaminem jest uprawniona do korzystania z Konta (Usług za pośrednictwem Konta). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonane przy pomocy loginu i hasła. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła lub innych informacji umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta. 

5.10.   Klient przyjmuje do wiadomości, że może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej na odległość Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w punkcie 2.4. b) Regulaminu (prowadzenie Konta), zgodnie z przepisami Prawa Konsumentów. Punkt 109.7. i 109.8. Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

VI.   Warunki zawierania Umowy sprzedaży

6.1.   Zawarcie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowy sprzedaży może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej:

a) Klient wybiera Produkt/y oraz wskazuje ich ilość. Wybrane przez Klienta Produkty zostają dodane do Koszyka;
b) Klient zostaje przekierowany do zakładki zawierającej Koszyk oraz podsumowanie Zamówienia (wybrane Produkty, ilość, Cenę, koszt dostawy). Do tego momentu Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach funkcjonalności „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji (ilości) z Koszyka;
c) w przypadku zaakceptowania Zamówienia (za pośrednictwem dedykowanego przycisku), Klient zostaje przekierowany do zakładki, w której uzupełnia: 

  • dane do wysyłki: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  • dane do wystawienia dokumentu (dowodu) sprzedaży: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  • sposób płatności;

d) w przypadku gdy Klient nie składa Zamówienia za pośrednictwem Konta (tzw. „gość”), warunkiem złożenia Zamówienia jest dodatkowo podanie adresu e-mail oraz złożenie oświadczenia, że Klient zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz zapoznał się z Polityką prywatności. Złożenie oświadczeń, o których mowa w zdaniu powyżej, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa);
e) w przypadku gdy Klient nie składa Zamówienia za pośrednictwem Konta (tzw. „gość”), możliwe jest także dodatkowo wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu produktów lub usług Sprzedawcy, w tym poprzez profilowanie, które będzie wykorzystywane do personalizacji doświadczeń Klienta ze Sklepem Internetowym Authentic Beauty Concept. Zgody są dobrowolne i nie stanowią warunku złożenia Zamówienia. Zgody, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą zostać wycofane w każdym momencie za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres info@authenticbeautyconcept.pl lub w inny sposób określony przez Sprzedawcę. Podczas składania Zamówienia Klient może także zamówić Newsletter;

Klient przesyła Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). 

6.2.   Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty, tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w punkcie 6.2. a) powyżej. Przyjęcie oferty może nastąpić dopiero po skutecznym dokonaniu płatności przez Klienta. W przypadku, gdy płatność nie zostanie pozytywnie zweryfikowana lub gdy Klient z innych przyczyn nie może skutecznie dokonać płatności (np. w wyniku problemów technicznych), konieczne będzie złożenie nowego Zamówienia, a dotychczasowe Zamówienie zostaje anulowane. O konieczności złożenia nowego Zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem komunikatu wyświetlonego w Sklepie, chyba że wskutek przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie będzie to możliwe. W przypadku, o którym mowa powyżej, Sprzedawca nie będzie wysyłał informacji, o której mowa w punkcie 6.2.b).

6.3.   W przypadku odmowy przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie 6.2. b) powyżej, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności. 

6.4.   Sprzedawca może informować Klienta o statusie realizacji Umowy sprzedaży wysyłając powiadomienia na adres e-mail wskazany przez Klienta. 

6.5.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia dotyczącego ilości jednego Produktu lub łącznej liczby Produktów mogących być przedmiotem danego Zamówienia, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Sklepie. 

VII.   Płatności

7.1.   Klient może wybrać następujące sposoby (metody) płatności:

a) Przelewy24; 
b) karta płatnicza (Mastercard, Visa lub American Express);
c) BLIK. 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodania w przyszłości innych metod płatności. 

7.2.   W zależności od wybranego sposobu płatności, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. Zasady świadczenia usług płatniczych przez dostawcę usług płatniczych określają odrębne regulaminy. W przypadku wybranego sposobu płatności, Klient może być zobowiązany do podania dostawcy usług płatniczych danych koniecznych do przeprowadzenia płatności (np. danych karty płatniczej).

7.3.   Sprzedawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail. W celu otwarcia dokumentu sprzedaży Klient powinien posiadać oprogramowanie obsługujące pliki w formacie .pdf.

VIII.   Dostawa

8.1.   Sprzedawca dostarcza Produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu (dostawcy) współpracującego ze Sprzedawcą.

8.2.   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Sprzedawca może wprowadzić szczególne warunki oraz sposoby dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

8.3.   Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Wskazany podczas składania Zamówienia czas dostawy ma jedynie charakter orientacyjny i może ulec zmianie. 

8.4.   Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia potwierdzenia Zamówienia.

IX.   Opinie (oceny i recenzje)  

9.1.   Sprzedawca udostępnia Klientowi (użytkownikowi Sklepu), na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale, możliwość opublikowania i zapoznania się z opiniami na temat Produktu. Sprzedawca informuje, że podejmuje działania mające na celu zweryfikowanie czy udostępnione opinie pochodzą od osób, które faktycznie kupiły lub używały Produkt, przy czym działania te nie obejmują wszystkich opinii udostępnionych w Sklepie. 

9.2.   Sprzedawca udostępnia następujące opinie Produktów za pośrednictwem Sklepu:

a)zweryfikowane opinie Klientów (użytkowników Sklepu), tj. opinie oznaczone graficznie jako „Zweryfikowany Klient”;
b) niezweryfikowane opinie Klientów (użytkowników Sklepu), tj. opinie, które nie posiadają oznaczenia graficznego, w stosunku do których nie jest możliwe stwierdzenie, że odzwierciedlają one doświadczenia rzeczywistych konsumentów; 
c) opinie konsumentów dotyczące Produktów pozyskane za pośrednictwem innych niż sklepy internetowe Authentic Beauty Concept kanałów komunikacji;
d) opinie sponsorowane (opinie uzyskane w ramach współpracy z influencerem lub pozyskane w ramach tzw. testów konsumenckich).

9.3.   Opinia Klienta (użytkownika Sklepu) może mieć formę graficznej oceny (w postaci liczby przyznanych Produktowi gwiazdek; od 1-5 gwiazdek) lub formę pisemnej recenzji.

9.4.   Warunkiem dodania opinii za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu przez Klienta (użytkownika Sklepu) jest: 

a) prawidłowe wypełnienie dedykowanego formularza;  
b) zapoznanie się i zaakceptowanie warunków korzystania z Usługi ocen i recenzji („Warunki”), w szczególności złożenie oświadczenia, że zamieszczana opinia jest osobistym doświadczeniem związanym z użytkowaniem lub zakupem Produktu;
c) udzielenie zgód niezbędnych do świadczenia Usługi.

9.5.   Sprzedawca informuje, że opinie zweryfikowane, o których mowa w punkcie 9.2.a), można zamieścić wyłącznie za pośrednictwem linku, który Klient otrzymuje drogą mailową, po dokonaniu zakupu Produktu. Po kliknięciu na link Klient zostaje przeniesiony do dedykowanego formularza, który zawiera parametr wskazujący, że dana osoba została zidentyfikowana jako zweryfikowany nabywca Produktu. Powyższy parametr nabywcy nie jest widoczny ani edytowalny. Link umożliwiający dodanie zweryfikowanej opinii jest aktywny wyłącznie przez ____, a po jego wygaśnięciu dodanie opinii w sposób opisany w niniejszym punkcie jest niemożliwe. 

9.6.   Opinie niezweryfikowane, o których mowa w punkcie 9.2.b) może zamieścić każdy Klient (użytkownik Sklepu), który spełni warunki opisane w punkcie 9.4. Regulaminu.

9.7.   Sprzedawca udostępnia wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne), z wyjątkiem opinii usuniętych zgodnie z Regulaminem lub Warunkami oraz opinii usuniętych na wniosek Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia opinii zawierających literówki, błędy ortograficzne i gramatyczne, jeżeli błędy te zakłócają w sposób istotny możliwości czytania i interpretowania opinii.

9.8.   W przypadku gdy Klient (użytkownik Sklepu) chce edytować lub usunąć swoją opinię, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: info@authenticbeautyconcept.pl, wykorzystując adres e-mail, który jest powiązany z Kontem lub przypisany do opinii. W wiadomości należy wskazać Produkt (np. link), do którego opinia ma zostać edytowana lub usunięta.

9.9.   Średnia ocen (w formie graficznej) liczona jest na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich opinii dla danego Produktu (także ocen niezweryfikowanych przez Sprzedawcę), z wyjątkiem opinii usuniętych zgodnie z Regulaminem lub Warunkami, opinii usuniętych na wniosek Klienta, a także opinii mających formę graficzno-tekstową (grafika z opinią) lub  wyłącznie formę pisemnej recenzji.

9.10.   Opinie o Produkcie mogą być oceniane jako pomocne lub niepomocne poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w odniesieniu do danej opinii. Sprzedawca może usunąć daną ocenę opinii o produkcie jako pomocna lub niepomocna w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, że została ona wystawiona nieuczciwie, w szczególności w celu sztucznego zawyżenia lub zaniżenia ogólnej oceny danej opinii o Produkcie.

9.11.   Sprzedawca zastrzega, że może umieszczać zweryfikowane opinie dotyczące Produktów, dodawane przez klientów sklepów internetowych Authentic Beauty Concept z innych krajów. Opinie takie są weryfikowane przez właściwe podmioty z grupy Henkel na analogicznych zasadach, jak te opisane w punkcie 9.5. powyżej. Sprzedawca zamieści stosowne oznaczenie graficzne, umożliwiające odróżnienie takich opinii od opinii innego rodzaju.

9.12.   Sprzedawca zastrzega, że może umieszczać opinie konsumentów dotyczące Produktów pozyskane za pośrednictwem kanałów komunikacji innych niż sklepy internetowe Authentic Beauty Concept (np. za pośrednictwem platform społecznościowych). Opinie takie będą weryfikowane poprzez kontakt z autorem opinii i otrzymanie od niego dowodu dostatecznie uprawdopodobniającego, że kupił lub korzystał z Produktu będącego przedmiotem opinii (np. zdjęcie produktu, dowód zakupu). W przypadku braku wiarygodnej informacji, opinia będzie kwalifikowana jako opinia niezweryfikowana. Sprzedawca zamieści stosowne oznaczenie graficzne, umożliwiające odróżnienie takich opinii od opinii innego rodzaju. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, będą miały formę graficzno-tekstową (grafika z opinią) lub  wyłącznie formę pisemną i nie będą wpływały na sposób liczenia średniej ocen zamieszczonych przez Klientów (użytkowników Sklepu).

9.13.   W przypadku, gdy zamieszczone opinie będą miały charakter opinii sponsorowanych, Sprzedawca zamieści stosowne oznaczenie graficzne, umożliwiające odróżnienie takich opinii od opinii innego rodzaju. Opinie sponsorowane będą miały formę graficzno-tekstową (grafika z opinią) lub wyłącznie formę pisemną i nie będą wpływały na sposób liczenia średniej ocen zamieszczonych przez Klientów (użytkowników Sklepu).

9.14.   Sprzedawca zapewnia narzędzia umożliwiające filtrowanie lub sortowanie opinii. Domyślnie wszystkie opinie są wyświetlane według daty ich publikacji (od najnowszej do najstarszej opinii). Możliwe jest ręczne sortowanie lub filtrowanie opinii według innych kryteriów, np.: oceny produktu czy rodzaju opinii.

9.15.   Opinie stanowią wyłącznie subiektywną ocenę (pogląd) autora opinii. 

9.16.   Sprzedawca w żadnym wypadku nie zamieszcza i nie zleca zamieszczania nieprawdziwych opinii, a także nie zniekształca i nie zleca zniekształcania opinii osobom trzecim, w celu promowania Produktów.

X.   Prawa przysługujące Konsumentowi w związku z Umową sprzedaży

10.1   Sprzedawca dba o prawa Konsumenta. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa Konsumentów.

10.2   Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt zgodnie z Umową sprzedaży. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową sprzedaży, Klient może:

a) żądać jego wymiany (koszty związane z odbiorem i wymianą Produktu ponosi Sprzedawca);
b) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca dokonał wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży;

Powyższe uprawnienia przysługują z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Prawa Konsumentów (rozdział 5A „Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta”).

10.3   Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny.

10.4   Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową sprzedaż jest nieistotny. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.

10.5   Uprawnienia, o których mowa w punkcie 10.2., przysługują Klientowi, gdy brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy. 

10.6   Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej, Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi ustawowe prawo odstąpienia przysługujące Konsumentom). Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta.

10.7   W celu wykonania swojego prawa, Klient powinien przed upływem powyższego terminu poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (mailowo, telefonicznie, pisemnie). Sprzedawca zaleca złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres info@authenticbeautyconcept.pl, z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Klienta (w przypadku posiadania Konta). 

10.8   W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Klient może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Prawa Konsumentów. Wzór takiego formularza w formacie .pdf dostępny jest pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf.

10.9   Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przesłania potwierdzenie przyjęcia Zamówienia), oferta przestaje wiązać.

10.10   Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.11   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.12   Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane w związku z Umową sprzedaży płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.13   Sprzedawca podkreśla, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10.14   W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, przepisy rozdziału XI. („Postępowanie reklamacyjne)” stosuje się odpowiednio.

XI.   Postępowanie reklamacyjne

11.1.   Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.

11.2.   W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług cyfrowych na cele inne, niż związane ze świadczeniem Usług lub cele wynikające z przepisów prawa, a pomiędzy Usługą i Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną występuje brak zgodności, Klient ma prawo żądać doprowadzenia Usług do zgodności z tą Umową. 

11.3.   Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału, przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego (świadczonych Usług) oraz Umowy sprzedaży. 

11.4.   Klient może składać reklamacje za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: info@authenticbeautyconcept.pl (zalecany sposób składania reklamacji), telefoniczne pod numerem +48 22 5656522 lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

11.5.   Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji. 

11.6.   Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

11.7.   Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny, wybrany przez Klienta lub uzgodniony przez Klienta i Sprzedawcę sposób. 

11.8.   Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, przykładowo: 

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu;
c) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XII.   Odpowiedzialność

12.1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w szczególności za: 

a) decyzje lub działania podjęte przez Klienta na podstawie danych zawartych w Sklepie Internetowym oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
b) szkodę powstałą wskutek podania przez Klienta niewłaściwych, błędnych lub fałszywych danych.

12.2.   Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwił korzystanie z Sklepu Internetowego, tak jak za działania lub zaniechania własne.

12.3.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, Systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
b) utratę przez Klienta danych, spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;
c) skutki korzystania z Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
d) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

12.4.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków, będące skutkiem działania siły wyższej, a także działania lub zaniechania Klienta oraz podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania odpowiedzialność ponosi Klient.

XIII.   Prawa autorskie

Wszelkie treści, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Sklepie Internetowym, stanowią przedmiot praw Usługodawcy. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu Internetowego materiałów, wymaga każdorazowo zgody uprawnionego podmiotu i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie może naruszać praw Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

XIV.   Dane Klienta

14.1.   Dane osobowe przetwarzane są w ramach Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

14.2.   Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem https://www.authenticbeautyconcept.pl/meta/privacy-statement.html

14.3.   Usługodawca nie udostępni osobom trzecim (z wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie lub Polityce Prywatności) danych przekazanych przez Klienta, chyba że obowiązek ujawnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

XV.   Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

15.1.   Klient może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w punkcie 2.4. b) Regulaminu, w każdym czasie i bez podania przyczyn. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia Usługobiorcy za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności umożliwiającej usunięcie Konta. 

15.2.   Rozwiązanie Umowy, o której mowa powyżej, jest jednoznaczne z trwałym usunięciem Konta i pozbawieniem Klienta dostępu do danych powiązanych z tym Kontem.

15.3.   Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w terminie 14 dni przed planowaną datą rozwiązania Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, a także informacja, o której mowa powyżej, zostanie przesłana na adres e-mail powiązany z Kontem Klienta.

15.4.   Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.2. – 4.3. Regulaminu. 

15.5.   W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych (innych niż Newsletter) lub przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, Klient może wycofać taką zgodę w każdym momencie po usunięciu Konta, wysyłając oświadczenie na adres e-mail info@authenticbeautyconcept.pl.

XVI.   Postanowienia końcowe

16.1.   Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Usługobiorcy pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

16.2.   Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana jest względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług oraz warunków lub zasad świadczenia Usług;
d) w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

16.3.   Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem (14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany), poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na adres e-mail powiązany z Kontem Klienta. 

16.4.   Usługobiorcy przysługuje prawo niezaakceptowania proponowanej zmiany, co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. Usługobiorca ma prawo zgłosić zastrzeżenie (wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu poprzez usunięcie Konta (za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności Konta). W przypadku niezgłoszenia zastrzeżenia, Klient staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu. 

16.5.   W przypadku gdy wprowadzona zmiana wpłynie istotnie i negatywnie na dostęp Klienta do Usługi Konta (powiązanych z Kontem funkcjonalności), Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, chyba że chyba że Usługodawcy zostanie przyznane uprawnienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Usług w stanie niezmienionym. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżenia, Klient staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

16.6.   Usługodawca potwierdza rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Sklepie Internetowym. 

16.7.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT

WYSZUKIWARKA SALONÓW
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIE

Zostań z nami w kontakcie