Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

“Lato z AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs  „Lato z Authentic Beauty Concept”  jest konkursem o charakterze lokalnym (dalej „Konkurs”) i podlega prawu polskiemu. 

1.2. Organizatorem konkursu jest Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 - 672 Warszawa

1.3. Konkursu będzie trwał od dnia 6 sierpnia od momentu publikacji informacji  do dnia 16 sierpnia do godziny 23:59.

1.4. Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 30 września 2020 r. (dalej nazywanym „Czasem Trwania Konkursu”),

1.5 Konkurs zostanie przeprowadzony na koncie @authenticbeautyconcept.pl w serwisie Instagram (dalej nazywane „Strona konkursowa”). Niniejszy Regulamin określa prawa oraz obowiązki uczestników Konkursu.

1.6 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

1.7 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.8  Pod pojęciami użytymi w dalszej części Regulaminu rozumie się:

a) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada profil publiczny na Instagramie, która zaakceptowała zasady i warunki uczestnictwa 

w konkursie i umieściła na Insta Story w serwisie Instagram informacje o swoich 3 ulubionych produktach AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, które ma w letniej kosmetyczce oznaczając je #authenticbeautymovement i @authenticbeautyconcept.pl zgodnie  z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem.

b) „Zgłoszenie” – Insta Story umieszczone w serwisie Instagram zawierające/przedstawiające informacje o 3 produktach AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, które uważa za niezbędne w czasie wakacji, oznaczając je #authenticbeautymovement i @authenticbeautyconcept.pl

i. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o 3 produktach AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, które uznaje za niezbędne w czasie lata

ii. Zgłoszenie powinno zostać zamieszczone na Insta Story w serwisie Instagram 

iii. Zgłoszenie, które pojawi się w serwisie Instagram powinno zostać oznaczone #authenticbeautymovement i @authenticbeautyconcept.pl Powinno być wynikiem osobistej twórczości,

iv. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, poza markami Organizatora,

v. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,

c) „Zwycięzca” – Uczestnik Konkursu wytypowany do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) „Nagroda” – nagrody opisane w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;

e) „Strona konkursowa” konto na Instagramie @authenticbeautyconcept.pl

 

2. CZAS TRWANIA KONKUSU 

2.1. Konkursu będzie trwał od dnia 6 sierpnia od momentu publikacji informacji  do dnia 16 sierpnia do godziny 23:59. Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 30 września 2020 r. (dalej nazywanym „Czasem Trwania Konkursu”).

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.2. W Konkursie, z zastrzeżeniem pkt 3.4,  nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

3.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 3.2. powyżej. Przez członków rodziny rozumie się małżonków, rodziców oraz rodziców i rodzeństwo małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków i dzieci rodzeństwa, a także osoby przysposabiające lub pozostające w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wyżej wymienionych. 

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie:

a) Uczestnik powinien posiadać publiczne konto na Instagramie. Jeśli Uczestnik nie posiada profilu na Instagramie, aby wziąć udział w Konkursie powinien najpierw zarejestrować się ww. serwisie zgodnie z jego regulaminem. Informujemy, iż administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

b) Uczestnik powinien stworzyć Insta Story z informacją o 3 produktach AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, które uważa za niezbędne w czasie lata 

c) Każde Zgłoszenie w serwisie Instagram powinno być oznaczone #authenticbeautymovement i @authenticbeautyconcept.pl

4.2. Przystępując do udziału w Konkursie (tzn. spełniając warunki o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu) Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

4.3 Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie do udziału w konkursie deklaruje, że posiada zgodę osoby przedstawionej w Zgłoszeniu na wykorzystanie jego/jej wizerunku oraz jest właścicielem autorskich praw majątkowych do zdjęcia/ filmu

4.4 Dokonując Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do jakiegokolwiek zgłoszonego do Konkursu Zgłoszenia na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, 

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Zgłoszenia, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

4.5 Zdjęcia zgłoszone do udziału w Konkursie nie spełniające wymogów określonych 

w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości, obrażające uczucia religijne, o treściach pornograficznych 

i niezgodnych z prawem, sprzeczne z interesami Organizatora lub o złych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych, pochodzące od osób nie spełniających warunków określonych Regulaminem są nieważne i zostaną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wykluczone z Konkursu.

 

5.  ZWYCIĘZCY I NAGRODY

5.1. Spośród wszystkich Zgłoszeń zgłoszonych do Konkursu, które spełniają wymogi określone niniejszym Regulaminem, Zwycięzców Konkursu wyłoni jury, w którego skład wejdzie 3 przedstawicieli Organizatora uwzględniając w każdym przypadku zgodność z przedmiotem konkursu:

• przekaz

• trafność i oryginalność ujęcia tematu

• kreatywność

• wkład i zaangażowanie w pracę

 

5.2. Wyłonienie Zwycięzców nagrody nastąpi do dnia 30 sierpnia 2020 r.

5.3. W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu nadeślą identyczne  Zgłoszenia Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników Konkursu jest autorem danego Zgłoszenia, które weźmie udział w Konkursie. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników Konkursu jest autorem danego Zgłoszenia, lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników Konkursu sporządził samodzielnie takie samo lub podobne Zgłoszenie, weźmie pod uwagę czas przesłania Zgłoszenia. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika Konkursu, któremu odmówiono przyjęcia zgłoszenia, do dochodzenia autorstwa swojego zdjęcia przeciw drugiemu Uczestnikowi Konkursu na drodze sądowej.

 

5.4. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy kosmetyków AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT w skład w których wchodzi dowolnie wybrany szampon oraz odżywka do włosów oraz 2 dowolnie wybrane przez Laureata produkty do stylizacji. Wartość każdego Zestawu nagród wynosi  489 zł brutto ( słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych brutto) 

5.5. Łączna wartość puli nagród wynosi 1 476 zł brutto (słownie tysiąc złotych dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych brutto).

5.6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U.2010.51.307 z późn. zm.).

5.7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wytypowaniu do Nagrody w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy, określnej w pkt 5.2, poprzez wiadomość prywatną na Instagramie. Zwycięzca ma obowiązek odpowiedzieć na wiadomość o wytypowaniu do Nagrody w ciągu 14 dni poprzez zwrotną wiadomość oraz potwierdzić odbiór Nagrody. Zwycięzca będzie poproszony o podanie swoich danych osobowych tj. imienia oraz nazwiska, adresu korespondencyjnego, na który ma zostać przesłana Nagroda W przypadku, w którym Zwycięzca nie potwierdzi w wyznaczonym przez Organizatora terminie odbioru Nagrody, traci prawo do Nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora.

 

5.11 Organizator posiada prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o podobnej wartości, w przypadku, gdy pierwotna nagroda nie będzie osiągalna. 

5.13 Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę określoną w niniejszym Regulaminie.

5.14 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, u którego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzi naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa lub którego działania zostały przez Organizatora uznane za naruszające ogólnie przyjęte dobre obyczaje i normy moralne.

5.15 Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody w Konkursie na osobę trzecią.

5.16 Odbiór każdej nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.

 

6 REKLAMACJE

6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Lato z AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT” (decyduje data stempla pocztowego). 

6.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.3. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 6.2 powyżej, 

nie będą rozpatrywane.

6.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Henkel Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, (e-mail: dpo.pl@henkel.pl). 

2. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

• Organizacji i realizacji konkursu „Lato z Authentic Beauty Concept” w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Konkursu;

• Wydania nagród laureatom Konkursu,

• Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów dot. Przyrzeczenia publicznego, a także przepisów podatkowych i prowadzenia rachunkowości,

• Rozpatrywania reklamacji uczestników (w tym laureatów) Konkursu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

• wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego,

• prawnie usprawiedliwiony interes – przeprowadzenie konkursu w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń uczestników Konkursu.

 

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora, 

a także usługodawcy w związku z organizacją  i realizacją konkursu „Lato z Authentic Beauty Concept”, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji w/w usług. Dane Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub kurierom, operatorom telekomunikacyjnym na potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonych reklamacji oraz w celach organizacyjnych konkursowych np. dostarczenia nagrody. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 

Dostęp do danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Instagrama ma również Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, który jest administratorem danych użytkowników swoich produktów. 

 

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu 

(w tym także postępowania reklamacyjnego), a następnie przez kolejne 6 miesięcy od czasu jego zakończenia. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości, czyli 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata/wydanie. 

W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania 

i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. 

 

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Uczestnik  jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.

6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), 

c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: dpo@henkel.com.

Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby administratora 

z dopiskiem: „Konkurs Lato z Authentic Beauty Concept” (dane wskazane w pkt. 1 niniejszej klauzuli informacyjnej). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

8 PRAWA AUTORSKIE

8.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z pracą nad zadaniem konkursowym, 

o którym mowa w pkt. 4.1.

8.2. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe 

w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

9. Wcześniejsze zakończenie konkursu

9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia. 

9.2 Organizator skorzysta z tego prawa w przypadku problemów technicznych (np. wirus 

w systemie komputerowym, manipulacja lub błąd sprzętu lub oprogramowania komputerowego) bądź z przyczyn prawnych. W takim wypadku, poprawne przeprowadzenie konkursu nie może zostać zagwarantowane. 

9.3 O tyle, o ile takie przerwanie konkursu jest spowodowane postępowaniem uczestnika, Organizator może zażądać rekompensaty od wyżej wymienionej osoby za wszystkie powstałe szkody.

 

10. Odpowiedzialność prawna

10.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgłoszeń z powodu awarii technicznych. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest automatycznym potwierdzeniem odbioru.

10.2 Poza przyznaniem nagrody, Organizator jest wolny od wszelkich zobowiązań. 

10.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i prawne nagrody, która została dostarczona przez współpracującego partnera i/lub niewypłacalność współpracującej firmy i wynikających z tego konsekwencji dla realizacji konkursu 

i przyznania nagrody. Wszelkie skargi należy kierować do współpracującego partnera.

10.4 Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody materialne i prawne w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 

10.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez błędy, opóźnienia bądź zakłócenia w przesyłaniu, awarii sprzętu technicznego, niepoprawnych treści, utracenie bądź skasowanie danych, wirusy lub inne, które mogą powstać podczas uczestnictwa w konkursie. 

10.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby wykluczone z Konkursu

 

11.  Inne

11.1 Jeśli poszczególne zapisy w warunkach uczestnictwa powinny stać się lub stają się nieważne, ważność pozostałych postanowień będzie nienaruszona. Zasady i warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, przez Organizatora. 

11.2 Stosuje się również ogólne warunki użytkowania stron internetowych Henkel. Warunki te znajdują się na http://www.henkel.pl/cookies

 

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w na Stronie Konkursowej – w bio profilu @authenticbeautyconcept.pl na Instagramie oraz w siedzibie Organizatora przez cały Czas trwania Konkursu. 

12.2 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu, Organizatora i wykonawców regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. Wizerunek Nagród przedstawiony 

w materiałach reklamowych może odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagrody Zwycięzcy z powodu: 

- zgłoszenia do Konkursu niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu

- niedotrzymania przez Uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora 

w niniejszym Regulaminie w szczególności niezbędnych do wydania nagrody; 

- odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę; 

- niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

 

 

III. Prawa do użytkowania treści

Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę, by Henkel Polska sp. z o.o. mogło wykorzystać treści podane w związku z dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu online, do następujących celów:

• Niniejsze treści mogą zostać podane na wszystkich stronach internetowych bądź mediach społecznościowych marki Authentic Beauty Concept.

• Organizator może ponownie wykorzystać wszystkie treści do promocji marek Authentic Beauty Concept.

 

W tym celu, uczestnicy wyrażają zgodę, by Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 - 672 Warszawa wykorzystywało prawa do treści na całym świecie przez nieoznaczony okres czasu. Wykorzystywanie niniejszego prawa uwzględnia prawo do zmiany i ponownego opracowania treści.

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF